วันอาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2553
จุดประสงค์การเรียนรู้

เมื่อนักเรียนศึกษาบทเรียนสำเร็จรูปเรื่อง Present Progressive
Tense แล้ว นักเรียนจะมีความรู้ความเข้าใจการใช้ Verb to be +
Verb+ing (Present participle) และสามารถเขียนประโยค Present Progressive Tense ในรูปแบบต่างๆ ได้ถูกต้อง